Regulamin Aplikacji mobilnej GOtrack App

1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych:

GOtrack Sp. z o.o.
Lechanice 65
05-660 Warka
NIP 7972070285
Email: info@gotrack.pl

 1. Aplikacja – Aplikacja mobilna GOtrack App przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny Android, oraz iOS.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.
 3. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.
 4. Dane identyfikacyjne – login (adres e-mail) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania konta.
 5. KONTO GOtrack – dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem https://app.gotrack.pl po zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych. KONTO GOtrack może założyć każdy Użytkownik Aplikacji po akceptacji Regulaminu Serwisów internetowych Usługodawcy. Formularz zakładania KONTA GOtrack dostępny jest pod adresem https://app.gotrack.pl

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.
 2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały redakcyjne stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
 4. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie korzystając ze sklepu internetowego:
 5. Google Play (dla systemu Android),
 6. App Store (dla systemu iOS).
 7. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji:
  usługi bezpłatne – zdalny monitoring pojazdów wyposażonych w system AutoDrive, GPS Assist, e-Spray PRO. Zdalne sterowanie pojazdów zarejestrowanych w serwisie app.gotrack.pl
 8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

3. Wymagania techniczne

 1. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w § 2 pkt 4 na urządzenie mobilne Użytkownika.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  1. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 8.0,
  2. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 9.3.5.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci internet.
 4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.  W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

4. Zasady korzystania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
  1. W sposób bezpieczny i niezagrażający czyjegoś zdrowia lub życia. Sekcja zdalnego sterowania pojazdem musi być użytkowana sposób zgodny z obowiązującym w danym kraju prawem,
  2. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,
  3. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych.
  4. w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci internet,
  5. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 6. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Aplikacja przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego jako Login w procesie aktywacji Aplikacji danymi KONTA Gofin w celu umożliwienia bezpiecznego, autoryzowanego dostępu do usług w ramach Aplikacji zgodnie z licencją.
 2. Dane logowania do aplikacji są takie same jak do logowania do serwisu app.gotrack.pl
 3. Usługodawca informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.
 4. W procesie logowania do Aplikacji wysyłane są następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego:
 5. marka,
 6. model,
 7. identyfikator sprzętowy,
 8. rodzaj i wersja systemu operacyjnego,
 9. data i godzina logowania

Informacje wysyłane są do Usługodawcy w procesie logowania do Aplikacji i wykorzystywane w celu świadczenia usług dostępnych za pomocą aplikacji GOtrack App.

W urządzeniu mobilnym przechowywane są dane w postaci:

Nazwa użytkownika
Numer telefonu
Adres email.

Dane nie są przekazywane innym podmiotom.

 1. Użytkownik instalując aplikację akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych opisanych w § 5 pkt 1, 2 i 3.
 2. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji.
 3. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów statystycznych.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.
 3. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.

7. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@gotrack.pl,
  2. pisemnie na adres Usługodawcy: GOtrack z o.o., Lechanice 65,  05-660 Warka
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: https://gotrack.pl/gotrackapp_regulamin

Regulamin obowiązuje od 01.05.2022 roku.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek