Regulamin Aplikacji mobilnej GOtrack App

1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych:

GOtrack Sp. z o.o.
Lechanice 65
05-660 Warka
NIP 7972070285
Email: info@gotrack.pl

 1. Aplikacja – Aplikacja mobilna GOtrack App przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny Android, oraz iOS.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.
 3. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.
 4. Dane identyfikacyjne – login (adres e-mail) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania konta.
 5. KONTO GOtrack – dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem https://app.gotrack.pl po zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych. KONTO GOtrack może założyć każdy Użytkownik Aplikacji po akceptacji Regulaminu Serwisów internetowych Usługodawcy. Formularz zakładania KONTA GOtrack dostępny jest pod adresem https://app.gotrack.pl

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.
 2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały redakcyjne stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
 4. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie korzystając ze sklepu internetowego:
 5. Google Play (dla systemu Android),
 6. App Store (dla systemu iOS).
 7. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji:
  usługi bezpłatne – zdalny monitoring pojazdów wyposażonych w system AutoDrive, GPS Assist, e-Spray PRO. Zdalne sterowanie pojazdów zarejestrowanych w serwisie app.gotrack.pl
 8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

3. Wymagania techniczne

 1. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w § 2 pkt 4 na urządzenie mobilne Użytkownika.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  1. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 8.0,
  2. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 9.3.5.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci internet.
 4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.  W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

4. Zasady korzystania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
  1. W sposób bezpieczny i niezagrażający czyjegoś zdrowia lub życia. Sekcja zdalnego sterowania pojazdem musi być użytkowana sposób zgodny z obowiązującym w danym kraju prawem,
  2. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,
  3. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych.
  4. w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci internet,
  5. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 6. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Aplikacja przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego jako Login w procesie aktywacji Aplikacji danymi KONTA Gofin w celu umożliwienia bezpiecznego, autoryzowanego dostępu do usług w ramach Aplikacji zgodnie z licencją.
 2. Dane logowania do aplikacji są takie same jak do logowania do serwisu app.gotrack.pl
 3. Usługodawca informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.
 4. W procesie logowania do Aplikacji wysyłane są następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego:
 5. marka,
 6. model,
 7. identyfikator sprzętowy,
 8. rodzaj i wersja systemu operacyjnego,
 9. data i godzina logowania

Informacje wysyłane są do Usługodawcy w procesie logowania do Aplikacji i wykorzystywane w celu świadczenia usług dostępnych za pomocą aplikacji GOtrack App.

W urządzeniu mobilnym przechowywane są dane w postaci:

Nazwa użytkownika
Numer telefonu
Adres email.

Dane nie są przekazywane innym podmiotom.

 1. Użytkownik instalując aplikację akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych opisanych w § 5 pkt 1, 2 i 3.
 2. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji.
 3. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów statystycznych.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.
 3. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.

7. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@gotrack.pl,
  2. pisemnie na adres Usługodawcy: GOtrack z o.o., Lechanice 65,  05-660 Warka
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: https://gotrack.pl/gotrackapp_regulamin

Regulamin obowiązuje od 01.05.2022 roku.