I DEFINICJE


1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych

GOtrack Sp. z o.o.
Lechanice 65
05-660 Warka
Polska
NIP 7972070285

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
3. Polityka – niniejszy dokument Polityki prywatności i plików cookies.
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Zasoby – strony internetowe i aplikacje Usługodawcy.
6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Zasobów.

II INFORMACJE OGÓLNE

GOtrack sp. z o.o. szanuje Pani/Pana prawo do zachowania prywatności. Firma ze szczególną troską dba o ochronę przekazanych danych oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych na jak najwyższym poziomie. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że korzystając z Zasobów, Państwa dane będą bezpieczne, a ich przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującym prawem.
Niniejsza Polityka przedstawia w uproszczony sposób przetwarzanie danych osobowych w Zasobach Usługodawcy poprzez przedstawienie źródeł i zasad postępowania z pozyskanymi danymi osobowymi, sposobu wykorzystywania danych z plików cookies i innych technologii stosowanych w ramach funkcjonowania Zasobów.


III DANE OSOBOWE


Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy poprzez:

1. Formularz rejestracji KONTA GOtrack

Dane przekazane w ramach formularza rejestracji KONTA GOtrack są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do Zasobów (zalogowania się, przypomnienia, zmiany hasła), aktywacji licencji usług elektronicznych i wysyłania korespondencji elektronicznej związanej z zamówioną usługą, zgodnie z regulaminami lub licencjami usług. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu usunięcia KONTA GOtrack.

2. Formularz rejestracji Użytkownika aplikacji mobilnej GOtrack App

Dane przekazane w ramach formularza rejestracji Użytkownika aplikacji mobilne GOtrack App są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do aplikacji mobilnej (zalogowania się, przypomnienia, zmiany hasła) oraz do kontaktowania się Usługodawcy z użytkownikiem w związku z korzystaniem z aplikacji (np.: w sprawach technicznych), zgodnie z regulaminem aplikacji mobilnej GOtrack App. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta użytkownika z usługi GOtrack App.

3. Formularz subskrypcji Newsletterów

Dane przekazane w ramach formularza subskrypcji Newsletterów są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi zamówionego newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu całkowitej rezygnacji z subskrypcji.

4. Formularz zamówienia produktów i usług w Sklepie internetowym

Dane przekazane w ramach formularza zamówienia produktów i usług w Sklepie Internetowym są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług, zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego oraz przesłania oferty kontynuacji kończących się usług. W przypadku skutecznego zrealizowania zamówienia przez Firmę, ww. dane będą przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Pocztę Polską z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.


5. Formularze kontaktowe

Dane przekazane w ramach formularzy kontaktowych są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane podane w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia przekazania danych.

6. Formularz zgód formalnych

Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie stosownych zgód w części formularza opisanego jako zgody formalne. Zgody będą przetwarzane do czasu ich odwołania.

7. Formularz zamówienia papierowego

Dane przekazane w ramach formularza zamówienia papierowego produktów i usług są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług oraz przesłania oferty kontynuacji kończących się usług. W przypadku skutecznego zrealizowania zamówienia przez Firmę, ww. dane będą przetwarzane przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone w związku z uzasadnionym interesem administratora.
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Pocztę Polską z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

8. Formularz deklaracji nagród

Dane przekazane w ramach formularza deklaracji wyboru nagród są przetwarzane w celu realizacji zobowiązań Usługodawcy do przesłania Użytkownikowi zamówionych nagród na dane adresowe podane w formularzu deklaracji nagród. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres 3 lat.

9. Korespondencję e-mail i tradycyjną

W przypadku kierowania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy korespondencji lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania spraw, których dotyczy korespondencja. Dane związane z korespondencją e-mail lub tradycyjną przetwarzane będą przez okres 3 lat.

10. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Usługodawcą drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Usługodawca może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane tylko wówczas, gdy na początku rozmowy będzie przekazywana stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu dokumentowania udzielonych zgód, monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych.
Nagrania telefoniczne będą przetwarzane przez 3 miesiące, z wyłączeniem nagrań, w których zarejestrowano stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Nagrania z zarejestrowanymi zgodami będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

11. Pliki cookies zapisywane przez Usługodawcę i Partnerów Usługodawcy

Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w plikach cookies w celach profilowania i prowadzenia spersonalizowanej reklamy przez Usługodawcę i Partnerów Usługodawcy. Szczegóły dotyczące plików cookies opisuje punkt IV niniejszej Polityki.

12. Monitoring wizyjny

Teren siedziby Usługodawcy objęty jest monitoringiem wizyjnym.
Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz kontroli wstępu do lokali i na teren przez niego zarządzany.
Okres przetwarzania nagrań na nośnikach pamięci nie przekracza 3 miesięcy.

13. Rejestr wejść i wyjść

Wstęp na teren siedziby Usługodawcy jest rejestrowany w rejestrze wejść-wyjść.
Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz kontroli wstępu do lokali i na teren przez niego zarządzany.
Okres przetwarzania wpisów nie przekracza 3 miesięcy.

14. Logi techniczne usług

Korzystanie z Zasobów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Zasoby.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują min. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Zasobami, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Logi techniczne są przechowywane przez okres 30 dni.


IV OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem danych osobowych podanych w pkt II.1-14 jest Usługodawca.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest możliwy pod adresem: info@gotrack.pl
3. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
4. Podanie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia przez Użytkownika bądź realizacji usługi przez Usługodawcę, do której przeznaczony jest dany formularz.
5. Usługodawca nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
7. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
7.1 Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7.2 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7.3. Prawo do przenoszenia danych,
7.4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
7.5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.

8. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
8.1 Google Inc – w celu umożliwienia dostępu i analizy danych usługi Google Analytics, aby lepiej poznawać zachowanie i trendy on-line. Dane mogą być wykorzystane przez Google w celach ulepszenia produktów i usług Google.

V PLIKI COOKIES

1. Korzystając z Zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.
2. Pliki cookies tworzone są przez:
2.1. Usługodawcę – w celu zapewnienia prawidłowego podstawowego działania Zasobów Usługodawcy (utrzymania sesji, logowania, zapisywania preferencji dla opcjonalnych funkcjonalności).
2.2. Partnera Google Inc (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu korzystania z narzędzi do analizy statystyk ruchu w Zasobach Usługodawcy oraz wyświetlania reklamy produktów własnych Usługodawcy.
2.3. Partnera Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA – w celu korzystania z narzędzi do analizy statystyk ruchu ze strony Facebook do Zasobów Usługodawcy oraz w celu wyświetlenia reklam produktów własnych Usługodawcy w serwisie Facebook.
3. Szczegóły wykorzystywania plików cookies przez Partnerów przedstawiono w pkt V. Analiza i reklama.
4. Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków tworzenia i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej i/lub ustawień zaawansowanych w formularzu zapytania o zgodę na zapis plików cookies.
5. Usługodawca informuje, że brak udzielenia zgody na zapis przez witrynę wymaganych plików cookies, uniemożliwia prawidłowe i podstawowe funkcjonowanie Zasobów Usługodawcy, w tym wykonania umowy na realizację dostępu do zakupionej usługi.
6. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


VI ANALIZA, REKLAMA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że korzysta z następujących usług:

1. Google Analytics (analiza)
Zasoby korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia Usługodawcy przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Zasobów. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Zasobów przez Użytkownika na podstawie identyfikatora . Identyfikator ten może być pojedynczym, własnym plikiem cookie Google Analytics o nazwie _ga, który zawiera identyfikator klienta tej usługi. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Zasobów są udostępniane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Spółka Google będzie korzystała z tych informacji w celu:
– oceny korzystania z Zasobów przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu,
analizy, aby lepiej poznać zachowanie i trendy online. Może następnie te dane wykorzystać do ulepszania produktów i usług Google,
– analizy porównawczej Google Analytics udostępniając dane anonimowo do zbioru danych, aby włączyć funkcje
– analizy porównawczej i poznać trendy danych. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Dane będą przechowywane przez okres 26 miesięcy.

1.1. Dane demograficzne w Google Analytics

Zasoby wykorzystują funkcję systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”. Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby korzystającej ze strony internetowej. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, postępując w tym celu w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

1.2. Wtyczka przeglądarki
Można uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie w tym celu należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

1.3. Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, blokujący pobieranie danych podczas przyszłych sesji: Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji w sprawie ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2. Google AdManager (reklama)
Usługodawca korzysta z platformy do wyświetlania reklam Google Ad Manager w celach prezentowania reklam oraz raportowania odsłon i klikalności. Google Ad Manager korzysta z plików cookie, by zwiększać skuteczność reklam. Typowe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują użytkownika, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Same pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Aby określić, jakie reklamy Google chcesz oglądać, lub zrezygnować z personalizacji reklam, możesz użyć ustawień reklam. Nawet jeśli wyłączysz personalizację reklam, w dalszym ciągu możesz oglądać reklamy oparte np. na Twojej ogólnej lokalizacji (na podstawie adresu IP), rodzaju przeglądarki oraz wyszukiwanych słowach. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Pozostałe informacje o Google i polityce prywatności można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3. Pixel Facebooka (media społecznościowe)

Usługodawca korzysta z Pixel Facebooka w celu korzystania z narzędzi analitycznych, które pomagają mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań użytkowników podejmowanych w Zasobach jak i emisji reklam produktów własnych dla określonej grupy odbiorców na Facebooku. Dane zbierane w ramach PIXEL Facebooka są anonimowe (nie pozwalają na Państwa identyfikację). Facebook zbierając dane może używać ich do celów reklamowych (wyświetlanie reklam na własnej platformie) zgodnie z Polityką Prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/). Usługodawca nie ma wpływu i kontroli nad tym w jaki sposób dane są używane przez Facebook. Można wyłączyć reklamy marketingowe w ustawieniach reklamy pod adresem: https://www.facebook.com/ads/settings (Wymagane jest wcześniejsze zalogowanie się na Facebooku)
W związku z ciągłym rozwojem usług i produktów Usługodawcy oraz postępem technologicznym Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki celem zachowania jej aktualności.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek